វិគីនានុក្រម

Jump to navigation Jump to search

Khmer

Etymology

From វិគី (vikii) + វចនានុក្រម (vĕəʾcaʾnaanukrɑm)

Noun

វិគីនានុក្រម • (vikī-nānūgrom)

  1. Wiktionary

Synonyms